Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

VII. Uluslararası Canik Sempozyumu, “Geçmişten Günümüze Göç” 17-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor İnsanlık tarihi kadar eski olan “göç”, ekonomik, siyasal, toplumsal, doğal afet gibi çeşitli nedenlerle bireylerin veya toplulukların yaşadıkları yerleri terk ederek başka bir yere gitme eylemine denir. Tarih boyunca gerçekleşmiş olan göçler günümüz dünyasının şekillenmesinde de etkili olmuştur. Kavimler göçü Avrupa’nın etnik yapısını değiştirirken, coğrafi keşiflerden sonra Amerika’ya yapılan göçler bu kıtada yeni devletlerin kurulmasını sağlamış, aynı zamanda Avrupa’nın kalkınmasında katkı sağlamıştır Göçler, Dünya tarihinde olduğu gibi Türk tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Ana yurttan yapılan göçler, Türklerin gittikleri yerlerde yeni kültürlerle tanışmasına vesile olmuştur. Türkler karşılaştıkları yeni kültürlerden etkilendikleri gibi o kültürleri de etkilediler. Bunun neticesinde Türkler arasında dinî, kültürel, ekonomik ve siyasal farklılıklar ortaya çıkmıştır.Türklerin Orta Asya’dan Batı’ya yönelik göçleri doğu-batı kültüründe ortak değerlerin oluşmasına neden olmuştur. Özellikle Osmanlı döneminde Balkanlar’a yapılan Türk göçleri Balkan halkları ile Türklerinin ortak bir kültür ortaya çıkarmalarına zemin hazırlamıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinden yirminci yüzyılın son çeyreğine kadar geçen süreçte Balkanlar’dan Anadolu’ya yapılan Müslüman göçleri günümüz Türkiye’sinin demografik ve kültürel yapısının oluşmasında belirleyici etkenlerden biri olmuştur.Göçler, Dünya ve Türk tarihinde bu denli önemli sonuçlar doğurmuş olmasına rağmen yeteri kadar araştırılmamıştır. Göçlerin nedenleri ve etkilerinin sağlıklı bir şekilde araştırılması ve tespiti ancak disiplinler arası çalışmalarla mümkün olabilecektir. Bu nedenle Canik Belediyesi ve History Studies dergisi tarafından düzenlenen Vİİ. Uluslararası Canik Sempozyumu’nun konusu “Geçmişten Günümüze Göç” olarak belirlenmiştir. Bu sempozyumda göç olgusu farklı disiplinlerle tartışılacaktır.Sempozyuma bildirileri kabul edilen katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri Canik Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlan edilen tarihte bildiri metninin gönderilmesi mecburidir.Konu Başlıkları
 • Göç’ün Tanımı ve Çeşitleri
 • Göçlerin Nedenleri
 • Göç Yolları
 • Göçlerin Etkileri
 • Dünya Tarihini Etkileyen Göçler
 • Osmanlı Döneminde İç ve Dış Göçler
 • Göçlerin Türkiye’ye Etkisi
 • Türkiye’ye Göçler
 • Türkiye’den Göçler
 • Göçmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
 • Göçlere Karşı Alınan Önlemler
 • Göçlerin ve Göçmenlerin Neden Olduğu Sorunlar
 • Göç Sosyolojisi
 • Edebiyatta Göç
 • Göç ve İskân
 • Göç ve Entegrasyon
 • Günümüz Dünyasındaki Siyasi ve Sosyal Gelişmelerin Göçe Etkileri
Bilgilendirme | Geçmişten Günümüze Göç konulu VII.Uluslararası Canik Sempozyumu 17 Şubat Cuma günü saat 10.00’da başlıyor. Program akşam saat 19.00’a devam edecektir. Herhangi bir kayıt yoktur. Cuma ve Cumartesi günü gerçekleşecek olan konuları dinleyici olarak herkes katılabilir.