Etkinlik Hakkında

Dikkat! Bu etkinliğin tarihi geçti!

MEKÂN Sempozyumu Günümüzde mekân, sıkça referans verilen ve literatürde ağırlık kazanan bir kavram olarak öne çıkmaya ve geniş bir disiplinlerarası perspektifle ele alınmaya başlamıştır. Özellikle; mimarlar, kent bilimciler, coğrafyacılar, sosyologlar, siyaset bilimciler, felsefeciler, ekonomistler, sinemacılar ve benzer alanlarda çalışma yapanlar, kendilerine özgü bakış açıları çerçevesinde mekân üzerine düşünmeye ve üretmeye yönelmişlerdir. Hannah Arendt (publicity) ve Jürgen Habermas (Öffentlichkeit) nasıl ki kamunun geleneksel anlamını genişleterek kamuya ilişkin yeni bir kavram türetmişlerse, Henri Lefebvre de (l’escape) mekân için bir benzerini yapmıştır. Böylece mekân ve yer, artık eş anlamlı terimler olmaktan çıkmıştır. Mekân, artık salt belirlenen değil, aynı zamanda belirleyendir de. Lefebvre ile birlikte yer anlam kazanmış, mekâna evrilmiştir. Bir bakıma her iki kavram yapısökümüne uğramıştır. Dolayısıyla mekân olgusu, günden güne geniş bir akademik yelpaze içerisinde tartışılmakta ve farklı yön ve yöntemler ışığında çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu bağlamda mekânı yerleşik bir yaklaşımla anla(t)mak yerine; felsefi, politik, mimari ve sinematik perspektiflerden hareketle mekân üzerine düşünmeyi ve tartışmayı amaçlayan bir sempozyum yapılması fikri ortaya çıkmıştır. Söz konusu sempozyumda, felsefe, politika, mimarlık ve sinema disiplinleri üzerinden mekân hakkında düşünenlerin sunacağı bildirilerin yanı sıra; Kaan H. Ökten | felsefe, Filiz Çulha Zabcı | politika, Neşe Gurallar | mimarlık ve Serdar Öztürk | sinema, davetli konuşmacılar olarak dörtlü bir panelde konuşma yapacaklardır. Ayrıca sempozyum açılış oturumunda Mehmet Ali Kılıçbay, “Değişen Kamusallığı Anlamak” başlıklı bir konferans verecektir. Dört farklı disiplin üzerinden mekân okuması yapan düşünürleri, araştırmacıları bir araya getirmeyi ve bu çerçevede mekânın nasıl algılandığını ve/veya yorumlandığını anlamayı amaçlayan bu Sempozyum’da sunulacak tebliğler, Bilim Kurulu değerlendirmesinin ardından kitaplaştırılarak yayımlanacaktır. Bu amaçla, aşağıda konu başlıklarını verdiğimiz alanlarda ya da mekân olgusuyla felsefe, politika, mimari ve sinema açısından kesişen özgün bildiri konularında özet gönderilmesi beklenmektedir. 12-14 Aralık 2019 tarihleri arasında Mimarlar Odası Samsun Şubesi ev sahipliği ve işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Mekân Sempozyumu’nun, mekâna dair farklı bakış açılarının kesişimine imkân sağlaması umuduyla. SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Doç. Dr. Evren Haspolat (Ordu Üniversitesi) Doç. Dr. Hakan Sağlam (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Doç. Dr. Deniz Yıldırım (Ordu Üniversitesi) Dr. Saim C. Beritan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Meltem Ak (Mimarlar Odası Samsun Şubesi) Nesrin Gülmen (Mimarlar Odası Samsun Şubesi) İshak Memişoğlu (Mimarlar Odası Samsun Şubesi) İlker Şahinoğlu (Ordu Üniversitesi) Zeynep Arslan Taç (Marmara Üniversitesi) SEMPOZYUM ÖĞRENCİ KOMİTESİ İbrahim Emin Bayrak (Giresun Üniversitesi) Çağla Eksi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Elif Rüzgar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Yasemin Selçuk (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Ozan Yiğit (Seville Üniversitesi) SEMPOZYUM BİLİM KURULU Prof. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Dr. Esin Boyacıoğlu (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Aytekin Can (Selçuk Üniversitesi) Prof. Dr. T. Nur Çağlar (TOBB Üniversitesi) Prof. Dr. Nilgün Çelebi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) Prof. Dr. Yeşeren Eliçin (Galatasaray Üniversitesi) Prof. Dr. Neşe Gurallar (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Lale Kabadayı (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serap Kayasü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. H. Hale Künüçen (Başkent Üniversitesi) Prof. Dr. Derya Oktay (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Prof. Dr. Kaan H. Ökten (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Öztürk (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Prof. Dr. Güven Arif Sargın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Ayşen Savaş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Prof. Dr. Zeynep Uludağ (Gazi Üniversitesi) Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Dr. Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Yetiş (Ankara Üniversitesi) Prof. Dr. Filiz Çulha Zabcı (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Adnan Aksu (Gazi Üniversitesi) Doç. Dr. Aydan Özsoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) Doç. Dr. Efe Baştürk (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi) Doç. Dr. Olgu Çalışkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Doç. Dr. Yavuz Çobanoğlu (Munzur Üniversitesi) Doç. Dr. Betül Duman (Yıldız Teknik Üniversitesi) Doç. Dr. Özge Ejder (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Doç. Dr. Begüm Özden Fırat (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Doç. Dr. Kurtul Gülenç (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Doç. Dr. Senem Kurtar (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu (Ankara Üniversitesi) Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi) Doç. Dr. Dilek Tunalı (Dokuz Eylül Üniversitesi) Dr. Sarper Bütev (Kastamonu Üniversitesi) Dr. Burak Büyükcivelek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) Dr. Çağdaş Emrah Çağlıyan (Başkent Üniversitesi) Dr. Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi) Dr. Mehmet Erman Erol (Cambridge Üniversitesi) Dr. A. Şükrü Künüçen (Başkent Üniversitesi) Dr. Melis Oğuz (Beykent Üniversitesi) Dr. Saadet Tuğçe Tezer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Dr. Umut Ulukan (Ordu Üniversitesi) Dr. Tolga Yıldız (İstanbul Üniversitesi) Dr. Besim Can Zırh (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) KONU BAŞLIKLARI Özel Mekân-Kamusal Mekân Mekânın Coğrafi Ölçeklendirilmesi Bir İnşa Alanı Olarak Mekân Mekânsallık ve Mekân Yerel, Ulusal ve Uluslararası Mekân Yerlilik-Yersizlik ve Mekân Olgusu Mekân ve Mahremiyet Mekânın Dönüşümü Mekânın Politik İnşası Mekân ve İktidarın Dağılımı/Kullanımı Toplumsal Sınıflar ve Mekânlar Mekân ve Politik Temsiller Mekân ve Sosyal Kimlikler Mekân ve Toplumsal Cinsiyet Hegemonik Mekânlar Mekân ve Jeopolitik Kamu Yararı ve Mekân Yerlilik, Yabancılık Kesişiminde Mekân Mekân ve Adalet Mekân ve Hukuk Kamusal İnsanlar-Kamusal Mekânlar Felsefede Mekân Olgusu Sosyo-mekânsal Diyalektik Akışlar Uzamı Mekânlar ve Zamanlar Mekânsal Çelişkiler Modernite/Postmodernite ve Mekân Muhafazakârlık ve Mekân Özgürlük/Tutsaklık ve Mekân Mekânsal Üretim Biçimleri Küreselleşme ve Mekân Kültür ve Mekân Mekânın Ontolojisi Mekânsal Hareketlilik Söylem ve Mekân Sinemada Mekân Algısı/Kurgusu Mekân ve Mülkiyet Mekân ve Tasarım Mekânın Poetikası Mekân ve Boşluk Mekân ve Direnişler Mekân ve Müşterekler Mekân ve Kentsel Dönüşüm Mekân ve Çevre/Doğa SEMPOZYUM TAKVİMİ Özet Gönderim Son Tarihi: 18 Ekim 2019/Cuma Hakem Değerlendirme Raporları İçin Son Tarih: 07 Kasım 2019/Perşembe Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 09 Kasım 2019/Cuma Sempozyum Programının İlan Tarihi: 15 Kasım 2019/Cuma Bildiri Tam Metin Gönderim Tarihi: 31 Ocak 2020/Cuma (Not: Kabul edilen bildirilerin tam metninin; sempozyumdaki tartışmalar, görüş ve önerilerle zenginleştirildikten sonra gönderilmesi beklenmektedir. Gönderilen tam metin bildiriler arasından Düzenleme Kurulu üyelerimizden Doç. Dr. Evren Haspolat, Doç. Dr. Hakan Sağlam, Doç. Dr. Deniz Yıldırım ve Dr. Saim C. Beritan’ın ortak editörlüğünde seçilecek makaleler, bir kitap olarak basılacaktır) SEMPOZYUMUN YERİ Mimarlar Odası Samsun Şubesi Adres: İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:109 İlkadım/SAMSUN Tel: 0362 231 15 70 – 231 27 80 SEMPOZYUM İLETİŞİM ADRESİ (E-POSTA): sempozyum@samsunmimar.org SEMPOZYUM SEKRETERYASI Ömür Ceylan (Mimarlar Odası Samsun Şubesi) Burcu Ergün (Mimarlar Odası Samsun Şubesi) BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI Bildiri özeti metni, Türkçe olarak en çok 300 sözcükten oluşmalı ve içerik olarak bildirinin konusunu, tezini ve yöntemini kapsamalıdır. Ayrıca, 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir. Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 12 ve 1,5 paragraf aralığı ile, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 10 ve 1 paragraf aralığı ile, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır. Bildiri özet metinleri, 18 Ekim 2019/Cuma akşamına kadar sempozyum@samsunmimar.org adresine gönderilmelidir.