Samsun Büyükşehir Belediyesi Birimleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Birimleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimleri, çalışma alanlarına göre ayrılmış şekilde hizmet verir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Birimlerinden Genel Sekreterlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi Birimlerinden Genel Sekreterlik
Samsun Büyükşehir Belediyesi Birimlerinden Genel Sekreterlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerinden biri Genel Sekreterliktir. Büyükşehir belediyesi, teşkilatları belirlenen kadro esasları göz önünde bulundurulmak üzere; Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerden meydana gelir. Hangi birimin kurulacağına ve iptal edileceğine Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi karar verir.

Büyükşehir Belediyelerinde başkan yardımcısı olmaz. Belediye tarafından sunulan hizmetlerin en verimli ve etkili bir şekilde devam edebilmesi için Genel Sekretere yardımcı olan kişiler bulunur. Nüfusu 3 milyon kişiden fazla olan belediyelerde en fazla 5, diğer belediyelerde ise en fazla 3 kişi genel sekreter yardımcısı olarak atanabilir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerinden olan Genel Sekreterlikte; genel sekreter ve yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sorumluluğunda ve direktifleri doğrultusunda, mevzuatlar çerçevesinde, belediyenin amaçlarına ve politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluklarını belediyece belirlenmiş olan yıllık programlar ve stratejik planlar kapsamında gerçekleştirilir.

Proje Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bu birime ulaşmak için aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılabilir.

Tel: 0362 431 2250 – 55

Fax: 0362 431 2260

Adres: Kale Mah. Cumhuriyet Cad. NoÇ:8/5 İlkadım – Samsun

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

İletişim: 0362 236 1101

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Teftiş Kurulu Başkanlığı, kanunlar çerçevesinde olmak üzere belediyenin iş ve işlemlerinin en iyi şekilde yürütülüp yürütülmediğinin analizinin yapılmasından sorumludur. Bu birim ayrıca belediyelere dair tedbirler almak, gerekli kontrolleri yapmak, yönetimin en kaliteli halde gerçekleşmesi için gerekenleri uygulanabilir hale getirmek, kanuni, yasal ve en kaliteli şekilde sağlamak da sorumluluk alanındadır.

Birinci Hukuk Müşavirliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerinden bir diğeri de Birinci Hukuk Müşavirliğidir. Birinci Hukuk Müşavirliği belediyenin mevzuata, personele ve teknolojiye dair eksikliklerinin tamamlanmasından ve hızlı bir şekilde hizmet verilmesini sağlamaktan sorumludur. Bu birim tarafından mevcut olan icra ve dava dosyaları sonuca ulaştırılır. Belediye alacaklarının tahsilinin sağlanması, diğer birimlerle koordine içinde olunarak bazı konuların davaya açılmadan çözüm yoluna gidilmesi ve belediyenin dava sayılarının en aza indirilmesi bu birimin sorumluluğundadır.

Özel Kalem Müdürlüğü

Özel Kalem Müdürü’nün görevi; belediyenin diğer birimlerine atanmış olan yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde belediye başkanına bağlı olarak ve başkan tarafından verilen görevlerini yerine getirilmesidir.

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerinden Özel Kalem Müdürü, ayrıca belediye başkanının görüşmeleri sağlamak, randevularını koordine etmek, onaylanması gereken evrakları sunmak, başkanın emirlerini diğer birimlere iletmek, belediyeye ulaşan şikayet, dilek ve taleplerin yerine getirilmesinin takibi, birimlerin faaliyetlerini başkana iletmek, belediye başkanlığının yayınladığı genelgelerin dağıtımından sorumlu olmak, belediyenin davetlisi olarak çeşitli toplantılara katılmak üzere gelen misafirlerin konaklama, ulaşım ve ağırlanmasından sorumlu olmak gibi pek çok görev üstlenir.

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı belediye sınırları içinde yaşayan, yaşamını idame ettirmek için gereken asgari ihtiyaçlarını karşılamak için imkanı olmayan vatandaşlara her türlü hizmetin ve yardımın sağlanmasından sorumludur.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerin bir diğeridir. Bu birim, iş programları kapsamında belediye başkanlığının usul ve esaslarının kontrol edilmesinden, yetkisi dahilinde önlemler alınmasından, yetkisini aşan konularda başkanlık tarafından belirlenen prensip kararlarını uygulamaktan sorumludur.

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında en önemlilerinden biri de Zabıta Dairesi Başkanlığıdır. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde belediye sınırları içinde yaşayan halka sağlık, huzur, esenlik ve düzen sağlanmasından sorumludur.

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı belediye sınırları içinde yaşayan halka alt yapı, sosyal, çevre, planlı kentleşme, kültür ve diğer alanlarda şeffaf, modern ve katılımcı hizmetler sunmaktan sorumludur.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı belediye sınırları içinde yaşayan halka kanun ve yönetmelikler kapsamında çevresel, sosyal, kültürel, kentleşme, alt yapı gibi konularda hizmetler sunmakla sorumludur.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yine Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerinden biridir. Belediyenin yıllık programlar kapsamında görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesinin kontrolü, belediye başkanlığı ile diğer birimler arasındaki haberleşmenin sağlanması, temizlik işler, mezarlıklar müdürlüğü gibi birimlerin işleyişinin denetlenmesi gibi sorumluluklar üstlenir.

Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı

Etüd Projeler Dairesi Başkanlığı kendisine bağlı bulunan Etüd Şube Müdürlüğü, Proje Şube Müdürlüğü, Jeolojik Hizmetler Müdürlüğü, Malzeme Araştırma Müdürlüğü, Keşif ve Şartname Müdürlüğü aslı birimlerin iş ve işleyişinden sorumludur.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı otomasyon programları ile ilgili uygulamaların etkin olarak yürütülmesinden, gerekli yazılımları temin etmek, geliştirmek, donanım ve yazılımlarla ilgili anlaşmaları yapmak gibi pek çok sorumluluğu üstlenir. 

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerinden Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, belediyenin kaynaklarının çeşitliliğinden, bu konuda faaliyetler göstererek gelişimin sağlanmasından, iştirak sağlayacak olan firmalarla gerekli prosedürlerin yürütülmesinden sorumludur.

Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Makine Bakım Onarım Şube Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Tasarım ve Grafik Şube Müdürlüğü, Yol İşaretleme ve Trafik Güvenliği Şube Müdürlüğü adlı birimlerin iş ve işleyişinden sorumludur.

Fen İşleri Dairesi

Fen İşleri Dairesi bünyesinde bulunan Bina-Tesis Yapım Onarım Şube Müdürlüğü, Yol Köprü ve Sanat Yapıları Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü, İhale İşleri ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Taşocakları İşletme ve Doğal Taş Elemanları Üretim Şube Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Elektrik ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü, Yol Kaplama ve Üst Yapı Şube Müdürlüğü adlı birimlerinin iş ve işleyişinden sorumludur.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi bünyesinde bulunan Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Kentsel Kalkınma ve Yatırım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işleyişlerden sorumludur.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı 

Samsun Büyükşehir Belediyesi birimlerinden Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bünyesinde bulunan Ukome Şube Müdürlüğü, Ulaşım Planlama ve Projelendirme Şube müdürlüğü, İşletme Şube Müdürlüğü, Belgelendirme Şube Müdürlüğü, Denetleme Şube Müdürlüğü birimlerinin iş ve işleyişlerinden sorumludur.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı belediyedeki memur ve işçi statüsündeki personellerin atanması, özlük işleri, terfi, memurluğa geçiş, emeklilik kadrolarının iptali gibi pek çok işlemden sorumludur.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma, Koruyucu Güvenlik ve Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları konularında gerçekleşecek olan faaliyetlerin planlanması, denenmesi, ihtiyaç halinde uygulamaya koyulmaya hazır edilmesinden sorumludur.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangınlara müdahale edilmesinden, her çeşit patlama, çökme, mahsur kalma gibi hallerde ilkyardım hizmeti sürdürülmesinden, su baskınlarında, doğal afetlerde kurtarma çalışmalarına katılmaktan sorumludur.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı belediye bütçesinin hazırlanmasından, ayrıntılı finans ve harcama programlarından, muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden, ön mali kontrolden, bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinden, mali kesin istatistiklerin hazırlanmasından, belediye gelirlerini tahakkuk ettirmekten, gelir ve alacakları takip ve tahsil etmekten sorumludur.

Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, Huzurevi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü, Müzeler Şube Müdürlüğü, Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü adlı birimlerin faaliyetlerinden, iş ve işleyişlerinden sorumludur.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı belediye başkanının ve belediyenin il halkına tanıtılması, istek, talep ve şikayetlerin çözüme ulaşmasının sağlanması, seminer, kurs, şenlik, yarışma ve benzeri aktivitelerin düzenlenmesi, basının belediyeyle ilgili haber ihtiyacının karşılanması, basın toplantıları düzenlenmesi, belediye ile ilgili çıkan haberlerin arşivlenmesi gibi görev ve sorumlulukları üstlenir.

Bir yorum yazmaya başla
Yorum
İsim
Mail adresiniz